ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


เรื่องเพื่อพิจารณา

– พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้ามไปยังทูลบาร์