** กองช่าง **

กองช่าง
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการของส่วนโยธา  อบต.ดอนเมย

 ส่วนโยธา      มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  งานบำรุงรักษา  ซ่อมแซม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่  อบต.  และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานก่อสร้างและบูรณะถนน
– งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
– งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
– งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
– งานวิศวกรรม
– งานประเมินราคา
– งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
– งานออกแบบ

งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
– งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
– งานระบายน้ำ
– งานจัดตกแต่งสถานที่

งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสำรวจและแผนที่
– งานวางผังพัฒนาเมือง

ข้ามไปยังทูลบาร์