คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ

เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  ประจำปีงบประมาณ  2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/03/แต่งตั้งคณะทำงาน-คณะกรรมการ-ความโปร่งใส.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์