คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ

เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  ประจำปีงบประมาณ  2563


แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ ความโปร่งใส

ข้ามไปยังทูลบาร์