ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


เพื่อทราบ
1.รายงานสถานะการเงิน และการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2562
2.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)
3.รายงานผลประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562

ข้ามไปยังทูลบาร์