โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ภายใต้ชื่อ”ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

                                 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ภายใต้ชื่อ”ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”

โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ

   ในชุมชน ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ


ข้ามไปยังทูลบาร์