โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  โดยใช้ชื่อว่า “ ชมรมผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพตำบลดอนเมย ” ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำดอนเมย จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  โดยใช้ชื่อว่า “ ชมรมผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพตำบลดอนเมย ” ประจำเดือน ธันวาคม 2565   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์