โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ภายใต้ชื่อ”ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ภายใต้ชื่อ”ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมี น.ส.สุมาลีไชยเสริฐ นัดวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด. ผู้สูงวัย


ข้ามไปยังทูลบาร์