โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ภายใต้ชื่อ”ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมทำห่อข้าวต้มผัด

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ภายใต้ชื่อ”ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมทำห่อข้าวต้มผัด


ข้ามไปยังทูลบาร์