โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ระหว่างวันที่ 27-30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ระหว่างวันที่ 27-30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้ามไปยังทูลบาร์