โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร อบต. (ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการกำกับดูแลและนโยบายของส่วนกลางการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Excellent Happy HomeWard) เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรีชุมชนหนองสาหร่ายตลาดชุมชนถนนคนเดินปาก ชุมชนหนองขาว กาญจนบุรี โดย อบต.ดอนเมย ก่อนออกเดินทาง

เวลา 08.30 น. – 09.00น. – ลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เวลา 09.00 น. – 10.00น. – พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ปลัด อบต.ดอนเมย
เวลา 10.00 น. – 12.00น. – การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร  – ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการกำกับดูแลและนโยบายของส่วนกลาง  โดย นายมงคล  ฤทธิทิศ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. – การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Excellent Happy HomeWard) เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ชุมชนหนองสาหร่ายตลาดชุมชนถนนคนเดินปาก ชุมชนหนองขาว กาญจนบุรี โดย อบต.ดอนเมย
(รับประทานอาหารว่าง ช่วงเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.30 น. – 14.45 น.)
เวลา 18.00 น. – คณะศึกษาดูงานออกเดินทางจาก อบต.ดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์