โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (จังหวัดกาญจนบุรี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (จังหวัดกาญจนบุรี)


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. – คณะเดินทางศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี/ฟังบรรยายการบริหารจัดการ/ศึกษาดูงานชุมชนหนองสาหร่ายกองทุนสวัสดิการสถาบันการเงิน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/โรงสีชุมชน
เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – คณะเดินทางศึกษาดูงาน (ต่อ) ชุมชนหนองสาหร่าย/ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ/กลุ่มผลิตน้ำดื่ม/การคัดแยกขยะชุมชน/กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ และการบริหารจัดการตลาดชุมชน ถนนคนเดินปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
เวลา 07.00 น. – คณะศึกษาดูงานเดินทางเข้าที่พักสมพงษ์รีสอร์ท/พักผ่อนตามอัธยาศัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 น. – คณะศึกษาดูงานเดินทางจากที่พักจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางกลับจังหวัดอำนาจเจริญโดยสวัสดิภาพ


ข้ามไปยังทูลบาร์