โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (จังหวัดลพบุรี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร อบต. (จังหวัดลพบุรี)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 น. – คณะเดินทางศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี ฟังบรรยาย/แนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ
เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – คณะเดินทางศึกษาดูงาน (ต่อ) ศึกษาบ้านต้นแบบโครงการฯ ในชุมชนตำบล เขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เวลา 16.00น.  – คณะศึกษาดูงานเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


ข้ามไปยังทูลบาร์