โครงการเพาะพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งอันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างอาชีพเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้นำเสนอโครงการเพาะพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งอันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข้ามไปยังทูลบาร์