โครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ …ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทำโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ …ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน โดยกำหนดออกให้บริการในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง โดยและจะมีหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการประชาชน ดังนี้

1.งานทะเบียนและบัตร บริการ ถ่ายบัตรประชาชน
2.ปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจฯ บริการ ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข-แมว
3.สัสดีอำเภอเมืองอำนาจฯ บริการ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์
4.เกษตรอำเภอเมืองอำนาจฯ บริการ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์
5.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ บริการ นวดแผนไทย ตรวจรักษาเบื้องต้น
6.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจฯ บริการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
7.กศน.อำเภอเมืองอำนาจฯ บริการ นำรถโมบายหนังสือสำหรับเด็ก
8.สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจฯ บริการ ให้ความรู้กฏหมาย
9.องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริการ แจกเกลือไอโอดีน
10.สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจฯ บริการ แจกน้ำหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
11.บิ๊กซี บริการ แจกขนม เอกสารประชาสัมพันธ์
12.โรงงานน้ำตาลมิตรผล แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ปลูกอ้อย
13. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ บริการ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย บริการ แจกทรายกำจัดยุงลาย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ บริการน้ำดื่ม

ทุกท่านสามารถไปใช้บริการได้ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง   ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ข้ามไปยังทูลบาร์