โครงการออกกำลังกาย ด้านโรคเอ็นซีดีในชุมชน   กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

โครงการออกกำลังกาย ด้านโรคเอ็นซีดีในชุมชน  

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ


กลุ่มโรค NCDs เป็นโรคอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิต ในปี 2556 พบว่าคนไทยที่เสียชีวิตร้อยละ 71 มีสาเหตุจากโรคเอ็นซีดีสำคัญ ได้แก่ 1) โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 2) โรคเบาหวาน 3) โรคมะเร็ง  4) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเอ็นซีดีจะมีกลุ่มอาการทาง       เมตาบอลิกเกิดขึ้น คือ ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง น้ำตาล ในเลือดสูงและน้ำเกิน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ เฃ่น การบริโภคยาสูบ การดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การส่งเสริมมาตรการ 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกำลังการ อารมณ์ เลิกยาสูบ เลิกสุรา) ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค NCDs  โดยเฉพาะเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ทั้งนี้ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่อายุน้อย พื้นที่ ตำบลดอนเมยมีประชากรอายุ 35 ซี่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรค  เพื่อลดการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในพื้นที่ กลุ่มออกกำลังกาย   หมู่ที่ 1 จึงจัดทำโครงการออกกำลังกายต้านโรคเอ็นซีดี ในชุมชน โดยรับคำแนะนำจากผู้มีความรู้ด้านการออกกำลังกายและปรับพฤติกรรมมาให้ความรู้

ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตาม  โครงการออกกำลังกาย ด้านโรคเอ็นซีดีในชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ   ทุกวัน  สถานที่ดังนี้    วัดบ้านหนองปลิง และ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์