โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนตำบลดอนเมย ประจำปี ๒๕๖๓ จัดอบรม คุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนตำบลดอนเมย ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเมย

จัดอบรม คุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนตำบลดอนเมย ประจำปี ๒๕๖๓


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเมย จัดอบรม คุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนตำบลดอนเมย ประจำปี ๒๕๖๓  ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ณ  หอประชุมโรงเรียนนาจิกพิทยาคม   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดย นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย กล่าวเปิดงาน นายณรงค์  ทันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์

                    3.1  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                    3.2  เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี

                    3.3  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ  กล้าคิด  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

                    3.4  เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะทั้งด้านชีวิต คุณธรรม จริยธรรมชุมชน


ข้ามไปยังทูลบาร์