โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจาก ไวรัส โคโรนา 2019 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หน้ากากอย่างถูกต้องและจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าด้วยตนเอง และสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก เพิ่มเติมในพื้นที่และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในครอบครัวหรือประชาชนในพื้นที่ต่อไป สร้างความตระหนักให้ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัส โคโรนา 2019 ในพื้นที่


ข้ามไปยังทูลบาร์