โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมย อสม.และผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์