โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ”จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ”จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อสม. และผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์