โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมย อสม.และผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย ดำเนินการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563


ข้ามไปยังทูลบาร์