โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและกิจกรรม BIG CLEANING DAY ปีงบประมาณ 2562

       โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและกิจกรรม BIG CLEANING DAY ปีงบประมาณ 2562

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ รพ.สต.ดอนเมย ชมรม อสม. สมาชิกสภาตำบล

และผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562


       

ข้ามไปยังทูลบาร์