โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และซ้อมแผนเบื้องต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง

ข้ามไปยังทูลบาร์