โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ( สงกรานต์ ปี 2566 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ” รายงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย (ศปถ.อบต.ดอนเมย)   ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 (ช่วง 7 วันอันตราย) ในพื้นที่ตำบลดอนเมย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ( สงกรานต์ ปี 2566 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ” รายงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย (ศปถ.อบต.ดอนเมย)   ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 (ช่วง 7 วันอันตราย) ในพื้นที่ตำบลดอนเมย
### รายงานสถานการณ์ (ช่วง 7 วันอันตราย ) ในพื้นที่ตำบลดอนเมย ###
-อุบัติเหตุ 0 ครั้ง
-บาดเจ็บ 0 ครั้ง
-เสียชีวิต 0 ครั้ง
-เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ  ” งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย “

ข้ามไปยังทูลบาร์