โครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดทั้ง 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 960/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้คณะทีมประเมินประสิทธิภาพของอปท. (สถ – อปท) ประจำปี 2564 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ได้ออกประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดทั้ง 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์