โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 9-11 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  รวมทั้งปรับปรุง และแก้ไข ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น  สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและประกอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ
3.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ
4.เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความต่อเนื่องกัน  และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน
ข้ามไปยังทูลบาร์