โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) สามารถดาวน์โหลด โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยย์สิน

ข้ามไปยังทูลบาร์