โครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

1. เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564

2. เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ

3. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

4. เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้างhttps://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/โครงการคัดเลือกผู้มีคุณธรรม-จริยธรรม-และให้บริการประชาชนดีเด่น-ปี-64.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์