แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/02/แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ระยะ-5ปี60-64.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์