แบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

แบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สามารถกรอกแบบสอบถามได้ที่ ควมอาร์โค๊ด ที่แนบมาพร้อมนี้


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/03/แบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรในช่วงเทศกาลส่งกรานต์-2564-2.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์