กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเข้าตรวจงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับเหมา จะได้เข้าดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยหรี่ ช่วงนานายคำ คูณมา ข้ามไปที่นานางหวาด แซ่คู่ บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเข้าตรวจงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับเหมา จะได้เข้าดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยหรี่ ช่วงนานายคำ คูณมา ข้ามไปที่นานางหวาด แซ่คู่ บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด 1.00X1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 51/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563


ข้ามไปยังทูลบาร์