ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลดอนเมย หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ได้เกิดเหตุ(วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลดอนเมย หมู่ที่ 3 บ้านนางวรรณี  โหมดม่วง (ยุ้งข้าว) เพื่อตรวจสอบความเสียหายฝนตกลมพัดแรงได้รับความเสียหายบางส่วน และได้รับคำร้องมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อขอความช่วยเหลือจากภัยพิบัติ ทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ขึ้น เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือ


ข้ามไปยังทูลบาร์