เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  คณะผู้บริหารมอบบ้าน นางพุทธา วงศ์ละคร บ้านหนองปลิง  หมู่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา ที่อาศัยอยู่ตามลำพังไม่มีผู้ดูแล มีรายได้ไม่เพียงพอ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ 

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  มอบบ้าน นางพุทธา วงศ์ละคร บ้านหนองปลิง  หมู่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา ที่อาศัยอยู่ตามลำพังไม่มีผู้ดูแล มีรายได้ไม่เพียงพอ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่ไม่มั่นคงถาวร สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์