เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งตำบลดอนเมย รับส่งมอบหีบบัตรลงคะแนนการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตลือกตั้งตำบลดอนเมย และประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งตำบลดอนเมย รับส่งมอบหีบบัตรลงคะแนนการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตลือกตั้งตำบลดอนเมย และประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์