เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) นางสาวปภัชญา ถามะพันธ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ออกบริการส่งแบบ ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส.7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ กองคลัง(งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) นางสาวปภัชญา ถามะพันธ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ออกบริการส่งแบบ ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส.7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์