โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลดอนเมย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
2) เพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ
3) เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้
ข้ามไปยังทูลบาร์