เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย ยินดีตอนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย ยินดีตอนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และ ดร.วันดี กุญชรยาคงจุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และติดตามผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนนางสวาส มงคลมาตย์ หมู่ 4 ตำบลดอนเมย ส่งเสริมอาชีพจักสานมวยนึ่งข้าว นายกบ อาบทอง หมู่ 4 ตำบลดอนเมย และนายสมบัติ วุฒิภา หมู่ 3 ตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์