เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ครู และพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ครู และพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย หมายถึง วันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติใน สาขาต่าง ๆ คือ
-พุทธศาสนา
-ภาษาไทยและ วรรณกรรม
-ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
-งานช่าง
-สถาปัตยกรรม
ดนตรีไทยรวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ในการสร้างสรรค์และธำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบไป
ข้ามไปยังทูลบาร์