เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบตุมโรคไข้เลือดออก บ้านก่อ หมู่ 2 ซึ่งมีผู้ป่วยไข้เลือกออก 1 ราย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบตุมโรคไข้เลือดออก บ้านก่อ หมู่ 2 ซึ่งมีผู้ป่วยไข้เลือกออก 1 ราย


ข้ามไปยังทูลบาร์