เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประชุมซักซ้อมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประชุมซักซ้อมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์