เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-12 ปี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุชของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-12 ปี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุชของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์