เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย เพื่อมอบโยบายในการทำงานร่วมกันโดยให้ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กรมาร่วมกันทำงานเดินไปข้างหน้าให้ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย    ทุกท่านยินดีต้อนรับ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ,นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ),นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ,นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญและนายณฏฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย เพื่อมอบโยบายในการทำงานร่วมกันโดยให้ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กรมาร่วมกันทำงานเดินไปข้างหน้าให้ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญและมอบเงินช่วยเหลือ นางสวาส มงคลมาตย์  โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์