เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดยนาย พงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมส่ง นายชัยวิชิต สานุทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการโอนย้ายสับเปลี่ยนกับ นางธิดารัตน์ ชูรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมีความยินดียิ่ง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดยนาย พงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมส่ง นายชัยวิชิต สานุทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน โอนย้ายสับเปลี่ยนกับ นางธิดารัตน์ ชูรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน อางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมีความยินดียิ่ง

ข้ามไปยังทูลบาร์