องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566   ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปี มีวันหยุดหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยทั่วไปส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่สูงกว่าวันปกติ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566   ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้ามไปยังทูลบาร์