องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่ 2565) ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาดำเนินการในช่วงเวลาตั้งด่านชุมชน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่ 2565) ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาดำเนินการในช่วงเวลาตั้งด่านชุมชน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์