องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมและทำกิจกรรมร่วมกับบ้านดอนเมย หมู่ 1,5 ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

เนื่องด้วย คณะกรรมการบ้านดอนเมย หมู่ 1,5 เชิญ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยการตัดหญ้า ค่ำน้ำขัง กำจัดขยะและของเสียในชุมชน  ดังนั้น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมและทำกิจกรรมร่วมกับบ้านดอนเมย หมู่ 1,5


ข้ามไปยังทูลบาร์