องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองคลังนำเช็คออกจ่าย ในพื้นที่บ้านดอนเมย หมู่ 1,5 เนื่องจากวันที่ 9 เมษายน 2563 ในพื้นที่ตำบลดอนเมย หมู่ที่ 1,5 ได้เกิดเหตุ(วาตภัย)

เนื่องจากวันที่ 9 เมษายน 2563 ในพื้นที่ตำบลดอนเมย หมู่ที่ 1,5 ได้เกิดเหตุ(วาตภัย) ฝนตกลมพัดแรงได้รับความเสียหายบางส่วน และได้รับคำร้องมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อขอความช่วยเหลือจากภัยพิบัติ ทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ปกติ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองคลังนำเช็คออกจ่าย ในพื้นที่บ้านดอนเมย หมู่ 1,5 ให้ความช่วยเหลือ


ข้ามไปยังทูลบาร์