องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) เพื่อตรวจสอบความเสียหาย เนื่องจากวันที่ 5 เมษายน 2563 ในพื้นที่ตำบลดอนเมย หมู่ที่ 1,5 ได้เกิดเหตุ(วาตภัย) ฝนตกลมพัดแรงได้รับความเสียหายบางส่วน และได้รับคำร้องมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อขอความช่วยเหลือจากภัยพิบัติ ทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ขึ้น เพื่อพิจารณาความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป


ข้ามไปยังทูลบาร์