องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 16-18  มีนาคม  2563

โดยบรรยาย การอภิปราย การสาธิต และการฝึกในสถานการร์จำลอง โดยใช้วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยทหารในพื้นที่ ตำรวจ สาธารณสุข
— เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ข้ามไปยังทูลบาร์