องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวแนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” เพื่อเป็นการปลุกกระแสการต่อต้านคอร์รัปชันในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


ข้ามไปยังทูลบาร์