องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์