องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลดอนเมย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลดอนเมย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 และแจกแมสเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ใหห้ประชาชน


ข้ามไปยังทูลบาร์